Wiki TH

รายชื่อสจ๊วตหน้าท้องในสส.นครปฐม 2566

ในประเทศไทย เมื่อมีการเลือกตั้งสมาคมสหการชุมชนและสมาคมชุมชนตามพระราชบัญญัติสภาชุมชน แต่ละจังหวัดมีการเลือกตั้งสมาคมชุมชนเป็นภาระหน้าท้องของเขตเมืองหรืออำเภอ ซึ่งแต่ละเขตเมืองหรืออำเภอนั้นจะมีรายชื่อสจ๊วตหน้าท้องในสส. ซึ่งสำหรับสภาชุมชนนครปฐมในปี 2566 ได้มีการเลือกตั้งเพื่อเลือกสจ๊วตหน้าท้องในสส. ทั้งหมด 24 คน ดังนี้

1. นายวิกาวุฒิ พุทธา
2. นายสุทธิชัย ชันซื่อ
3. นายกนกพล พันธุ์คำ
4. นางสาวธัญญพร อินทรา
5. นายวิรุฬห์ ชัยตระกูล
6. นายพิพัฒน์ ชาติกลาง
7. นางสาวนฤมล จันทร์เพ็ชร์
8. นายสุนทร คำคูณ
9. นายสุขใจ พันธุ์มาลี
10. นายเขื่อนชัย โพธา
11. นายชัยวรรณ สมจิตต์
12. นางสาววันจันทร์ วงศ์ดำเนิน
13. นางจุฑามาศ พวงท่า
14. นายชวิน มูลคุณ
15. นางสาวแสงอรุณ บุญกลิ่น
16. นายประพนธ์ บุญช่วย
17. นายธนชาติ ฉัตรหลวง
18. นายประทิน ยิ่งนมผู้ชาย
19. นางสาวสุภาวดี ประเสริฐยิ่ง
20. นางสาวอรทัย ผลอ่อน
21. นายสามารถ ชัยศรีธรรมชาติ
22. นางสาวสมเด็จ พฤษศาสน์วงศ์
23. นายสมใจ สายใย
24. นายมณีวัฒน์ ลิ้มพวง

เป็นสมาชิกสภาชุมชนที่ได้รับเลือกตั้งโดยประชาชนในพื้นที่เขตเมืองหรืออำเภอในจังหวัดนครปฐม โดยมีหน้าที่หลักคือเป็นตัวแทนของคนในชุมชนในการเข้าไปปรึกษาและตัดสินใจในการจัดการและพัฒนาชุมชน เพื่อเพิ่มสมรรถนะและยกระดับคุณภาพของชุมชน ซึ่งสมาชิกสภาชุมชนจะเป็นผู้ซ้อมคนแรกในการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีตลอดเวลา

ในการเลือกตั้งสมาคมชุมชนและสมาคมสหการชุมชน หรือสส. นั้น หากต้องการเป็นสมาชิกสมัครใจจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ซึ่งเป็นการมอบโอกาสให้แก่ประชาชนในพื้นที่นั้นๆ เพื่อจะมาเป็นตัวแทนกันเองเพื่อเป็นเสียงของคนในชุมชน และดำเนินงานประชาสัมพันธ์และกองทุนให้เกิดประโยชน์กับชุมชนได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งสามารถสนับสนุนพัฒนาชุมชนให้เป็นยุคใหม่ได้อย่างเหมาะสม

เพื่อให้การเลือกตั้งสมาคมสหการชุมชนและสมาคมชุมชนในจังหวัดนครปฐมเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการตัดสินใจของสมาชิกสภาชุมชนนั้นเป็นไปได้อย่างถูกต้อง ต้องมีการแข่งขันต่อไป ด้วยรายชื่อสจ๊วตที่มีผลงานและคุณสมบัติที่เหมาะสมสำหรับเป็นสมาชิกสภาชุมชน

อย่างไรก็ตามในการเลือกตั้งสมาคมชุมชนและสมาคมสหการชุมชน แต่ละพื้นที่สามารถมีแนวคิดและกลยุทธ์ของตนเองในการดำเนินงาน และการพัฒนาชุมชนเพื่อเพิ่มชีวิตความสุขของประชาชนในพื้นที่นั้นๆ ดังนั้นการเลือกตั้งสภาชุมชนต้องมีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างพื้นที่ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและความร่วมมือกันในการพัฒนาชุมชนและส่งผลประโยชน์ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ๆ นั้นๆ อย่างเต็มที่

ในสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นแล้วเราจะเห็นได้ว่า รายชื่อสจ๊วตหน้าท้องในสส. ในสภาชุมชนนครปฐม เป็นสมาชิกผู้เลือกตั้งโดยอุทธรณ์จากประชาชนในพื้นที่นั้น และมีหน้าที่เป็นตัวแทนของชุมชนสืบทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับคณะกรรมการ และชุมชนเพื่อเพิ่มสมรรถนะและการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน ดังนั้นหากเรามีโอกาสเลือกตั้ง จึงควรให้ความสำคัญกับการเลือกสมาชิกสภาชุมชนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและตรงตามแนวคิดของชุมชนตนเอง และมีผลงานที่น่าสนใจและสามารถสร้างประโยชน์แก่ชุมชนได้อย่างเต็มที่ ดังนั้นให้เราอยู่กันไปและร่วมกันพัฒนาชุมชนของเราให้เต็มศักยภาพและยั่งยืนขึ้น ไม่ว่าจะเป็นระดับท้องถิ่น หรือระดับประเทศ ให้เป็นเลิศกว่าไปถึงวันพรุ่งนี้

Xavier Diaz

ในโลกที่เต็มไปด้วยความรู้และการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ฉัน Xavier Diaz ปรารถนาที่จะแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของฉันกับทุกคน ด้วยประสบการณ์มากกว่า 15 ปีที่ทำงานด้านการแบ่งปันความรู้และการสร้างเนื้อหา ฉันภูมิใจที่เป็นคนที่หลงใหลในการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรอบข้างอยู่เสมอ เกิดที่วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา ฉันมีประสบการณ์กับความท้าทายมากมายและเติบโตผ่านการศึกษาและพัฒนาตนเอง ฉันเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพที่จะเติบโตและบรรลุเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ได้ ตราบใดที่พวกเขามีความกระตือรือร้น ความอุตสาหะ และความปรารถนาที่จะเรียนรู้ นั่นคือจิตวิญญาณที่ฉันต้องการเผยแพร่ให้กับทุกคนด้วยการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของฉันด้วยวิธีที่สร้างสรรค์และมีมนุษยธรรม ด้วยความหลงใหลในวรรณกรรมและกวีนิพนธ์ ฉันมุ่งมั่นที่จะสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นอารมณ์ที่ละเอียดอ่อนที่สุดจากผลงานของฉัน ร่วมค้นหาและสื่อสารคุณค่าที่แท้จริงของชีวิต ร่วมติดตาม และเรียนรู้จากคนรอบข้าง เพื่อให้เราเข้าถึงคุณค่าสูงสุดในชีวิตนี้ไปด้วยกัน

Related Articles

Back to top button