Entertainment

Lookism พากย์ ไทย: แบบคิดผิดของสังคมไทยในการดูแลภายนอก

Lookism is a term used to describe the discrimination or prejudice that prioritizes physical appearance over other qualities or traits. In Thai society, lookism is prevalent in various forms, affecting individuals’ self-esteem, opportunities, and interactions with others.

From a young age, Thai children are taught that looking good is important. Society judges individuals based on their physical appearance, and those who conform to the beauty standards are praised and rewarded, while those who do not are often ridiculed or excluded. This obsession with appearance is reflected in the billion-dollar beauty industry that thrives in Thailand, selling products that promise to enhance facial features, whiten skin, and slim body figures.

One example of lookism in Thailand is the preference for fair skin. It is considered a sign of higher social status, beauty, and success. As a result, many Thai people invest in skin whitening treatments, and even products such as soaps and lotions that contain skin-whitening agents. This preference for fair skin is deeply rooted in Thai history, where it symbolized wealth and nobility. However, in modern times, it perpetuates the damaging narrative that dark skin is undesirable and less beautiful.

Another manifestation of lookism is the pressure to conform to Western beauty standards. Thai society admires pale skin, sharp noses, and big eyes – features typically associated with the Western ideal. Many Thai women undergo cosmetic procedures such as nose jobs, double eyelid surgery, and skin whitening to achieve these desired features. This phenomenon is fueled by media representation, where Western features dominate Thai advertising and entertainment.

Lookism also affects employment opportunities. In many professions, appearance plays a crucial role in one’s success. For example, flight attendant jobs in Thailand have strict height and weight requirements, and candidates are chosen based on appearance. Similar requirements apply to modelling and acting jobs, where appearance outweighs talent and skills. This phenomenon is particularly problematic for individuals who do not fit the conventional beauty standards.

Moreover, lookism can lead to inferiority complexes, low self-esteem, and mental health issues. Individuals who are consistently judged based on their appearance may internalize these biases and struggle with body dysmorphia or eating disorders. They may also feel insecure and inadequate, affecting their relationships, work performance, and overall quality of life.

Combatting lookism requires a collective effort, starting with education and awareness. Schools and parents should teach children to value individuals based on their personality, character, and talents, rather than physical appearance. Thai media should also promote diversity and inclusivity, showcasing different body types, skin tones, and facial features, rather than relying on a narrow definition of beauty.

Additionally, employers should prioritize skills and qualifications over appearance when hiring, and job requirements should be revised to avoid discriminating against certain body types or features. The beauty industry should also shift its focus towards promoting healthy self-esteem and confidence instead of perpetuating the ideal of unattainable beauty standards.

In conclusion, lookism is a prevalent issue in Thai society, affecting individuals’ self-esteem, opportunities, and mental health. It perpetuates harmful stereotypes, excludes diverse individuals, and reinforces narrow beauty standards. Combatting lookism requires collective action, including education, awareness, and a shift towards valuing individuals based on their personality and talents, rather than physical appearance. By promoting diversity and inclusivity, we can create a more accepting and equitable society for everyone.

Xavier Diaz

ในโลกที่เต็มไปด้วยความรู้และการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ฉัน Xavier Diaz ปรารถนาที่จะแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของฉันกับทุกคน ด้วยประสบการณ์มากกว่า 15 ปีที่ทำงานด้านการแบ่งปันความรู้และการสร้างเนื้อหา ฉันภูมิใจที่เป็นคนที่หลงใหลในการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรอบข้างอยู่เสมอ เกิดที่วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา ฉันมีประสบการณ์กับความท้าทายมากมายและเติบโตผ่านการศึกษาและพัฒนาตนเอง ฉันเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพที่จะเติบโตและบรรลุเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ได้ ตราบใดที่พวกเขามีความกระตือรือร้น ความอุตสาหะ และความปรารถนาที่จะเรียนรู้ นั่นคือจิตวิญญาณที่ฉันต้องการเผยแพร่ให้กับทุกคนด้วยการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของฉันด้วยวิธีที่สร้างสรรค์และมีมนุษยธรรม ด้วยความหลงใหลในวรรณกรรมและกวีนิพนธ์ ฉันมุ่งมั่นที่จะสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นอารมณ์ที่ละเอียดอ่อนที่สุดจากผลงานของฉัน ร่วมค้นหาและสื่อสารคุณค่าที่แท้จริงของชีวิต ร่วมติดตาม และเรียนรู้จากคนรอบข้าง เพื่อให้เราเข้าถึงคุณค่าสูงสุดในชีวิตนี้ไปด้วยกัน

Related Articles

Back to top button